Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Plán zasadnutí OZ

POZVÁNKA
na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ludrová
20. septembra 2019 /piatok/ o 16:00 hodine
v budove Obecného úradu v Ludrovej

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ludrová


1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu, zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Ludrová - informácia
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Oliver Púček
7. VI. ročník „Mitrových slávností v obci Ludrová“
8. Úprava rozpočtu na rok 2019
9. Rôzne /informácie starostu, žiadosti občanov/
10. Schválenie uznesení
11. Záver
S pozdravom

 

POZVÁNKA

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ludrová

Na základe § 13 odst. 4 Zák. č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 3. zasadnutie OZ obce Ludrová v roku 2019, ktoré sa bude konať

28. júna 2019 /piatok/ o 16:00 hodine

v budove Obecného úradu v Ludrovej

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ludrová

1.Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.Schválenie programu, zasadnutia obecného zastupiteľstva obce

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4.Kontrola plnenia uznesení

5.Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Ludrová

6.Technické vybavenie kuchyne pri Kultúrnom dome

7.Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Ludrová za rok 2018

8.Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2018.

9.Schválenie záverečného účtu, Účtovnej závierky a výročnej správy obce Ludrová za rok 2018

10.VZN obce Ludrová o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia dodatok č.3

11.VZN obce Ludrová č.1/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

12.VZN obce Ludrová č.2/2019 T r h o v ý   p o r i a d o k

13.Odkúpenie pozemku p. Jana Kullová

14.Úprava rozpočtu na rok 2019

15.Výstavba bytových domov – kalkulácia výdavkov spojených s prípravou územia

16.Rôzne /informácie starostu, žiadosti občanov/

17.Schválenie uznesení

18.Záver 

                                                                                              
S pozdravom

Peter Slimák, starosta obce

                                                     

POZVÁNKA

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ludrová

10. mája 2019 /piatok/ o 17:00 hodine
v budove Obecného úradu v Ludrovej
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ludrová


1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu, zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Ludrová
6. Výstavba bytových domov – vysporiadanie pozemkov (odkúpenie, vyvlastnenie)
7. Doplnok č.4 k územnému plánu obce Ludrová
8. Technické vybavenie kuchyne pri Kultúrnom dome
9. Nákup traktorovej kosačky
10. Rôzne /informácie starostu, žiadosti občanov/
11. Schválenie uznesení
12. Záver
S pozdravom

Peter Slimák, starosta obce      

 

 

1. polrok 2018

23. 03. 2018 o 17:00 hod na obecnom úrade obce Ludrová

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ludrová

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu, zasadnutia obecného zastupiteľstva obce

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Úprava rozpočtu

6. Schválenie žiadosti PD Ludrová k zámeru ťažby výhradného ložiska dekoračného kameňa

7. Rôzne /informácie starostu, žiadosti občanov/

8. Schválenie uznesení

9. Záver


S pozdravom   

Peter Slimák, starosta obce                                

 

   


 
ÚvodÚvodná stránka