Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť...

Správne poplatky v Obci

Erb obce               

         Správne poplatky

 

 

 

Overovanie podpisov

 • Overovanie podpisu na listine alebo jej rovnopise                      2,00 €/podpis
 • Overovanie podpisu na listine s pečiatkou                                     5,00 €/podpis + pečiatka

(podpisovaná osoba, ktorej podpis sa overuje, sa musí preukázať platným občianskym preukazom)


Overovanie listiny

 • Overovanie listiny (strana A4)                                                          2,00€/stranu
 • Overovanie listiny v českom jazyku (strana A4)                            3,00 €/stranu  

(podpisovaná osoba, ktorej podpis sa overuje sa musí preukázať platným občianskym  preukazom)


Potvrdenie, písomné oznámenie o

 • trvalom  pobyte osoby                                                                       5,00 €/potvrdenie
 • prechodnom pobyte osoby                                                              5,00 €/potvrdenie

(pri vystavení potvrdenia, oznámenia je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom)

Vyhotovenie odpisu(fotofópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidenií, registro listín a zo spisov laebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu                       

                                                                                                                 2,00 €


Vydanie rybárskeho lístka

 • týždenný                                                                                              1,50 €
 • mesačný                                                                                             3,00 €
 • ročný                                                                                                    7,00 €
 • 3-ročný                                                                                              17,00 €

 Ohlásenie drobnej stavby                                                                    10, 00 €


Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malého zdroja znečisťovania ovzdušia (potrebné k stavebnému povoleniu)                                            5,00 €


Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malého zdroja znečisťovania ovzdušia (potrebné ku kolaudáci nehnuteľnosti)                                                                                         5,00 €


Povolenie na výrub drevín   

 • Fyzická osoba                                                                                 10,00 €
 • Právnická osoba                                                                           100,00 €       

Vydanie osvedčenia SHR                                                                    6,50 €

Zmena priezviska, mena, trvalého pobytu                                               1,50 €


          Erb obce                      

         Zoznam majetku obce Ludrová

 určený na prenájom a použitie fyzickým a právnickým osobám

 

 

Majetok

Leto

01. 05. - 30. 09

Zima

01.10 - 30.04.

Doba nájmu
Kultúrny dom
- tanečná zábava, diskotéka 7 € 9 € 1 hod
- divadelné a iné kultúrne účely 5 € 5 € 1 hod
- predajné a reklamné akcie 20 € 20 € 1 hod
- kary 6 € 6 € 1 hod

-svadby domáci

-svadby cudzí

100 €

210 €

100 €

210 €

1 svadba

1 svadba

-zapožičanie riadu do 50 ks    10€ do 100 ks   17€ do 150 ks 25 €
 
Dom nádeje 2 € 2 € 1 deň (začatý)
 
Hrobové miesto(prvých 10 rokov) jednohrob 2 €      urna 2 €      dvojhrob 4 €      trojhrob 6 €

Hrobové miesto po 10 rokoch       jednohrob  4€     urna 4€  dvojhrob 8€

                                                                   trojhrob 12€

Zhotovenie obruby na cintoríne  1 obruba  20€                                1 platňa 10 €
 
Hlásenie v MR      
-informácia 1 € 1 vyhlásenie  
-komerčný oznam 7 € 1 vyhlásenie  
-gratulácia 4 € 1 vyhlásenie  
       
Inzercia v Ludrovskom hlásniku 4 € 1 inzerát  
Použitie kancelárskej techniky      
-kopírovanie A4 -jednostranne 0,10 € 1 strana  
-kopírovanie A4-obojstranne 0,10 € 1 list  

 


 
ÚvodÚvodná stránka