Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy obce Ludrová

Základné informácie o obci

Obec Ludrová sa nachádza v ústí Ludrovskej doliny približne 4 km juho-východne od Ružomberka.
Je situovaná v smere sever – juh a obklopená menšími masívmi podhoria Nízkych Tatier.
Obec je východiskom do Ludrovskej doliny, ktorá končí pod vrcholom Salatína, ktorý  patri k najvyšším vrchom okresu Ružomberok.
foto obce


 

Úradná tabuľa

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA / RIADITEĽKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI LUDROVÁVytlačiť
 

Obec Ludrová v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

 

vyhlasuje  výberové konanie

na obsadenie funkcie - riaditeľ/ riaditeľka základnej školy:

Základná škola, Ludrová 90, 034 71 Ludrová

 

Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obec Ludrová, Ludrová 239, 034 71 Ludrová. Uzávierka prijímania prihlášok je 03.05.2018 o 12:00 hod. Obálku označte heslom: „Výberové konanie – ZŠ Ludrová – neotvárať“.

Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania, oznámený predsedom Rady školy pri ZŠ Ludrová, 7 dní pred jeho konaním (§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

Ďalšie informácie: Obec Ludrová, Ludrová 239, 034 71 Ludrová, starosta obce Peter Slimák, tel. kontakt:  +421 44 4352 189, +421 0903 896 174, e-mail: starosta@ludrova.sk .

scan oznámenia o vyhlásení výberového konania Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa ZŠ Ludrová.jpg Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa ZŠ Ludrová.jpg (813.4 kB)

 
 

Zápis detí do Materskej školy LudrováVytlačiť
 

Riaditeľka Materskej školy Ludrová 391vyhlasuje

v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 vyhlášky  MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.

Prihlášky do materskej školy sa podávajú na školský rok 2018/2019

od 2.5.2018 – 3.5.2018 v čase od 14.00 – 16.00 h.

u riaditeľky materskej školy.

Prijímanie detí:

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy do 15. júna.

Na  predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma:

Spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie školskej dochádzky,

dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. 

V prílohách sú potrebné doklady k zápisu.

 

Súbor na stiahnutie INFORMÁCIE O.docx INFORMÁCIE O.docx (12.5 kB)

 
 

KollárovciVytlačiť
 

plagat.jpg


 
 

Oznam k žiadosti o úľavu na vývoz TKO pre rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Ponuka práce LIPTOVVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie ponuka práce.pdf ponuka práce.pdf (449.1 kB)

 
 

Hlásnik 2-2017Vytlačiť
 

hlásnik 2-2017

Súbor na stiahnutie Hlásnik 2-2017.pdf Hlásnik 2-2017.pdf (4.6 MB)

 
 

Harmonogram zberu odpadu Vytlačiť
 

                                                                                                                                             

index.png

Harmonogram zberu triedeného odpadu

 

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače a Združenie obcí EKOLÓG, prostredníctvom ktorých zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Ludrovej o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci november 2017 (pozri prílohu).

 

Touto cestou žiadam, aby sme predchádzali prepĺňaniu kontajnerov na plasty stláčaním plastových fliaš a nádob a  skladaním papierových a kartónových krabíc. Ide o časovo a fyzicky nenáročnú činnosť, ktorá ale dokáže objem ukladaného plastového odpadu zredukovať na jednu štvrtinu.
Buďme ohľaduplný voči sebe, životnému prostrediu ale i voči obci, v ktorej žijeme a ktorá za všetky odpady v jej katastri zodpovedá a snažme sa urobiť všetko preto, aby poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nemusel v budúcnosti drasticky stúpať.

starosta obce Peter Slimák


 
 

Ako správne separovaťVytlačiť
 

leták


 
 

dnes je: 24.4.2018

meniny má: Juraj

webygroup
ÚvodÚvodná stránka