Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy obce Ludrová

Základné informácie o obci

Obec Ludrová sa nachádza v ústí Ludrovskej doliny približne 4 km juho-východne od Ružomberka.
Je situovaná v smere sever – juh a obklopená menšími masívmi podhoria Nízkych Tatier.
Obec je východiskom do Ludrovskej doliny, ktorá končí pod vrcholom Salatína, ktorý  patri k najvyšším vrchom okresu Ružomberok.
foto obce


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov r. 2017

Zverejnenie elektroniickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volalebnej komisie.

Pre volebný okrsok Obce Ludrová. mail: ludrova@ludrova.sk

 

Peter Slimák
starosta obce

 


 

Úradná tabuľa

Mitrove slávnosti v obci LudrováVytlačiť
 

Ukážka

Rada hudobné divadlo

       Ukážky učinkujúcich

ukážka

 

ukážka

 

ukážka

Súbor na stiahnutie mitroveslavnosti.mp4 mitroveslavnosti.mp4 (5 MB)

 
 

Voľby do samosprávnych krajovVytlačiť
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK.pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK.pdf (252.3 kB)
Zbierka zákonov 2017_166.pdf 2017_166.pdf (127.4 kB)

 
 

Zverejnenie návrhu VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok Vytlačiť
 

Dátum zverejnenia 21.09.2017


 
 

Zverejnenie zámeruVytlačiť
 

Obec Ludrová
so sídlom: Obecný úrad č. 239, 034 71 Ludrová
IČO: 00315591
zastúpená starostom obce: Petrom Slimákom

zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
                                                    zámer

predať nehnuteľný majetok  obce Ludrová v k. ú. Ludrová, a to pozemok:

C KN parc. číslo 819/9, trvalý trávnatý porast  o výmere 20 m2, ktorý bol vytvorený z pôvodnej EKN parcely p.č.6036, ostatné plochy o výmere 180 m2 a EKN p.č. 6037 ostatné plochy o výmere 118 m2 GP č. 100/2015-LM,  vedených na LV č. 2367 pre Obec Ludrová v k.ú. Ludrová

Predmetné pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Ludrová a sú súčasťou vstupu na pozemok zastavaný domom súpisné číslo 157.

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.ludrova.sk
O  prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva: 6.10.2017 a násl. ďalšie v roku 2017

 Deň zverejnenia: 21.9.2017                                                                                                                                                                                                                                                                             


 
 

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCEVytlačiť
 

OBEC LUDROVÁ
vypisuje výberové konanie na funkciu
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE LUDROVÁ
V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Ludrovej.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Ludrová zašle alebo odovzdá
písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)
do 28. 09. 2017
na Obecnom úrade Ludrová č. 239, 034 71 v uzavretej obálke označenej
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“, NEOTVÁRAŤ!“
Výberové konanie sa uskutoční 06.10.2017


 
 

Arriva Liorbus,a.s. cestovný poriadok - návrhy a pripomienky pre sezónu 2016/2017Vytlačiť
 

Arriva Liorbus,a.s. cestovný poriadok - návrhy a pripomienky pre sezónu 2016/2017

Dňa 10.12.2017 vstúpia do platnosti nové cestovné poriadky pre rok 2017/2018.

Vaše pripomienky a návrhy zmien môžete zasielať do 29.9.2017

 

emailom: ludrova@ludrova.sk

alebo priamo na adresu: Arriva Liorbus, J.Kačku 1, 034 01 Ružomberok

                                                                                                arriva.jpg


 
 

Ponuka voľného pracovného pomeruVytlačiť
 

Ponuka voľného pracovného pomeru v prílohe.


 
 

Harmonogram zberu odpadu v septembri 2017Vytlačiť
 

                                                                                                                                             

index.png

Harmonogram zberu triedeného odpadu v

septembri 2017

 

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače a Združenie obcí EKOLÓG, prostredníctvom ktorých zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Ludrovej o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci september 2017 (pozri prílohu).

 

Touto cestou žiadam, aby sme predchádzali prepĺňaniu kontajnerov na plasty stláčaním plastových fliaš a nádob a  skladaním papierových a kartónových krabíc. Ide o časovo a fyzicky nenáročnú činnosť, ktorá ale dokáže objem ukladaného plastového odpadu zredukovať na jednu štvrtinu.
Buďme ohľaduplný voči sebe, životnému prostrediu ale i voči obci, v ktorej žijeme a ktorá za všetky odpady v jej katastri zodpovedá a snažme sa urobiť všetko preto, aby poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nemusel v budúcnosti drasticky stúpať.

starosta obce Peter Slimák


 
 

Rady senioromVytlačiť
 

rady seniorom.jpg


 
 

Ružomberčania fotografujú 2017Vytlačiť
 

Ružomberčania fotografujú 2017.jpeg


 
 

Ako správne separovaťVytlačiť
 

leták


 
 

dnes je: 26.9.2017

meniny má: Edita

Mitrove slávnosti v obci Ludrová

       Ukážky učinkujúcich    

Rady seniorom

webygroup
ÚvodÚvodná stránka