Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Webová stránka obce Ludrová

Základné informácie o obci

Obec Ludrová sa nachádza v ústí Ludrovskej doliny približne 4 km juho-východne od Ružomberka.
Je situovaná v smere sever – juh a obklopená menšími masívmi podhoria Nízkych Tatier.
Obec je východiskom do Ludrovskej doliny, ktorá končí pod vrcholom Salatína, ktorý  patri k najvyšším vrchom okresu Ružomberok.

Peter Green, Nízke Tatry, Panoráma

 


 

Úradná tabuľa

Výber miestnych daníVytlačiť
 

Podľa VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady obce Ludrová platného na rok 2016, zostávajú sadzby dane z nehnuteľností a sadzby poplatku za komunálny odpad na rok 2016 v nezmenenej výške.

Obec Ludrová začala  s výberom miestnych daní a to daň za psa a dane z pozemkov a zo stavieb. Daň je možné zaplatiť priamo na Obecnom úrade, alebo na účet Obce Ludrová.

 

Ďakujeme za pochopenie!


 
 

Výberové konanieVytlačiť
 

Obec Ludrová

v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie funkcie - riaditeľ/ riaditeľka materskej školy:

Materská škola, Ludrová 391, 034 71 Ludrová,

s výkonom činnosti od 01.09.2016.

 • Kvalifikačné predpoklady:
 • odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek uchádzača do funkcie riaditeľa školy a školského zariadenia podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.
 • Ďalšie požiadavky: podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, najmä:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.
 • Požadované doklady:
 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (v rozsahu max 4 strany),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle§ 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osôb. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.
 • Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obec Ludrová, 239 Ludrová 034 71.      Uzávierka prijímania prihlášok je 30.05.2016 o 13,00 hod. Obálku označte heslom: „VK – MŠ Ludrová – neotvárať“.

Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania oznámený predsedom rady školy príslušnej materskej školy 7 dní pred jeho konaním (§5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

 • Ďalšie informácie: Obec Ludrová, 239 Ludrová 034 71, tel:044 / 4352 189,
  alebo u starostu obce Ludrová - Peter Slimák, mobil 0903 896 174

V Ludrovej 02.05.2016                                          

                                                                                                                                                    Peter Slimák v. r., 

      starosta obce


 
 

Nenašli sa žiadne akcie


dnes je: 24.5.2016

meniny má: Ela

webygroup

Úvodná stránka