Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Webová stránka obce Ludrová

Základné informácie o obci

Obec Ludrová sa nachádza v ústí Ludrovskej doliny približne 4 km juho-východne od Ružomberka.
Je situovaná v smere sever – juh a obklopená menšími masívmi podhoria Nízkych Tatier.
Obec je východiskom do Ludrovskej doliny, ktorá končí pod vrcholom Salatína, ktorý  patri k najvyšším vrchom okresu Ružomberok.
foto obce


 

Úradná tabuľa

Zmena termínu vývozu TKOVytlačiť
 

Vážení občania
dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dôsledku nadchádzajúcich sviatkov sa vývoz tuhého komunálneho odpadu v našej obci uskutoční v piatok 2.9.2016 v obvyklom čase.


 
 

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN OBCE LUDROVÁ - návrhVytlačiť
 

- oznámenie o začatí prerokovávania návrhu,  žiadosť o stanovisko k návrhu   

Obec Ludrová, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle §22, zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,                                                          

    predkladá

          ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE  LUDROVÁ – NÁVRH

                               za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

 

Obec Ludrová je podľa § 16 ods. 2 stavebného zákona, orgánom územného plánovania a v zmysle §18 ods. 4 tohto zákona je obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie, prostredníctvom Ing. arch. Anny Gočovej, OSO ÚPP a ÚPD, reg. č. 261 (Tel: 044 4320594), v zmysle §2a stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Hlavným riešiteľom návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Ludrová  je Ing. arch. Lucia Krupová – autorizovaný architekt SKA.

Predmetom návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Ludrová  je 14 zmien (Z2.1., Z2.2., až Z2.14) a 10 doplnkov (D2.1. D2.2., až D2.10.)  v regulovaných priestoroch  OÚ 01, OÚ 02, OÚ.11, OÚ.12, OÚ.14, OÚ.18, OÚ.20, OÚ.21 a VÚ.04 Územnoplánovacia dokumentácia je spracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v rozsahu vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená od 24.08.2016 do 24.09.2016 na Obecnom úrade v Ludrovej, na verejne prístupnom mieste  a zverejnený aj na internetovej stránke obce- www.ludrová.sk. Ďalej  je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Ludrovej a na Okresnom úrade Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, v pracovných dňoch a v pracovnej dobe.

Verejné prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Ludrová s dotknutými fyzickými a právnickými osobami a občanmi, za účasti spracovateľa, sa uskutoční

                                  dňa 06.09.2016 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome  v Ludrovej 

Stanoviská a pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie je možné predložiť písomne na Obecný úrad Ludrová, v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia. Na pripomienky, podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.  Ak sa dotknutí nevyjadria v určenej lehote, do 30 dní odo dňa oznámenia o prerokovávaní návrhu, bude obec predpokladať, že súhlasia a k územnému plánu nemajú pripomienky.

S pozdravom

                                                                                                                                                    

 Peter  Slimák                                                                                                                 starosta obce  

 


 
 

Ako správne separovaťVytlačiť
 

leták


 
 

Výber poplatkov za tuhý komunálny odpadVytlačiť
 

Podľa VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady obce Ludrová platného na rok 2016, zostávajú sadzby dane z nehnuteľností a sadzby poplatku za komunálny odpad na rok 2016 v nezmenenej výške.

Obec Ludrová začala  s výberom poplatkov za tuhý komunálny odpad za obdobie (01.01-30.06. 2016). Daň je možné zaplatiť priamo na Obecnom úrade, alebo po prevzatí rozhodnutia na účet Obce Ludrová.

 

Ďakujeme za pochopenie!


 
 

Projekt jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ)Vytlačiť
 

         V rámci výhľadu stavebného rozvoja obce s úmyslom čo najlepšie, časovo najrýchlejšie a finančne najvýhodnejšie usporiadať vlastníctvo k pozemkom určeným na výstavbu v lokalite  , ktorá je v územnom pláne obce navrhnutá k IBV , by sme chceli  predstaviť,  vysporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam spôsobom vypracovania projektu jednoduchých pozemkových úprav, ktoré sú právne  určené zákonom č.330/1991 Z.z.

     Na vysvetlenie celej problematiky reálneho stavu držby a stavu nehnuteľností   v skratke uvedieme dôvody pre realizáciu tohto zámeru.

Vlastníctvo k nehnuteľnostiam z dlhodobého delenia podielov na základe rôznych majetkoprávnych prevodov a hlavne dedičských rozhodnutí, kde po celé generácie sa podiel jedného vlastníka delil počtom zákonných dedičov, je v takom rozdrobenom stave, že vysporiadať nejaký pozemok do výlučného vlastníctva jedného vlastníka , je prakticky nemožné, príp. časovo zdĺhavé a finančne náročné. Je to dané tým, že jeden vlastník má v nehnuteľnosti určitý vlastnícky podiel, spoluvlastníci nemajú záujem o odpredaj svojej účasti, príp. spoluvlastníkom je osoba, ktorá už nežije, vlastníctvo nebolo prejednané pri dedičskom konaní, okruh dedičov nie je známy, alebo o osobe nikto nič nevie, pretože posledný zápis v titule nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti je datovaný na obdobie niekedy i viac ako  100 rokov späť. Taktiež tvar a hlavne šírky pozemkov , ich usporiadanie v teréne, kde vlastník má určitý podiel vo viacerých  parcelách nachádzajúcich sa na rôznych miestach v predmetnej lokalite,  nepridáva na vhodnosti pustiť sa do vysporiadania takéhoto pozemku.

     Projekt jednoduchých pozemkových úprav všetky tieto problémy rieši spôsobom ktorý je spravodlivý ku všetkým účastníkom, je časovo rýchly, finančne nenáročný oproti klasickému vysporiadaniu a prihliada na všetky oblasti využitia v dlhšom časovom horizonte.

   Ak celý tento proces zhrnieme, vlastník má na začiatku  evidované nehnuteľnosti v niekoľkých parcelách,  v rôznom podiele s niekoľkými spoluvlastníkmi (aj s neznámymi),  po ukončení JPÚ a zápise do katastra sa stáva samotným vlastníkom nehnuteľnosti, bez geometrických plánov, zmlúv a hlavne (tí ktorí si vysporiadavali nejaké nehnuteľnosti a poznajú zložitosť týchto úkonov) bez strateného času a problémov, ktoré sú súčasťou majetkoprávnych vzťahov. Taktiež hodnota nehnuteľností v podielovom spoluvlastníctve – terajší stav,  a pozemku ktorý vznikne zápisom pozemkových úprav, je vo výlučnom vlastníctve a má prijateľné stavebné rozmery,  je neporovnateľne odlišná.    

     V rámci geodetických prác je vykonané polohopisné a výškopisné zameranie, je vyhotovený elaborát „Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia“, „Plán spoločných zariadení a opatrení“. Všetky tieto zákonom a metodickým návodom stanovené požiadavky spracovaného diela budú slúžiť v období aj po ukončení pozemkových úprav pre následné projekčné práce inžinierskych stavieb v lokalite.

Výsledkom je lokalita komplexne pripravená na výstavbu, s pozemkami vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov , s navrhnutými cestami a v budúcnosti aj s možnosťou vybudovania inžinierskych sietí.

V predbežne navrhnutom obvode JPÚ tejto lokality,  o výmere cca 13 ha je združených 127 známych a 47 neznámych vlastníkov. Presná výmera, členenie vlastníkov a ich výmera nároku v novom stave bude upresnená až po určení, skutočnom zameraní a schválení obvodu projektu.  

Na celkové podrobnejšie vysvetlenie všetkých praktických činností by bolo vhodnejšie predstavenie spôsobu vykonania JPÚ s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností na zhromaždení účastníkov pozemkových úprav, ktoré zvolá Obecný úrad, ako jeden z garantov projektu.

Po odsúhlasení vlastníkov (formou ankety) , ktorí vlastnia nadpolovičnú výmeru pozemkov v navrhnutom obvode, Obecný úrad požiada správny orgán  Okresný úrad – odb. pozemkový a lesný,  o povolenie vykonania JPÚ.

    Účastníci, ktorých vzdialenosť, pracovné povinnosti,  choroba, príp. iná skutočnosť, ktorá by im bránila osobne sa zúčastňovať  na prerokovaní v rámci etáp PÚ, pokiaľ majú dôveru v osobe rodinného člena alebo známeho, aby takéhoto splnomocnili na zastupovanie v konaniach, na ktorých je potrebné sa zúčastniť a prejaviť svoju požiadavku. Týmto sa vyhnú v závere zbytočným neopodstatneným námietkam voči predloženému návrhu nového usporiadania pozemkov. Účastníkov ktorí sú neznámi, vo všetkých konaniach zastupuje Slovenský pozemkový fond.

       Momentálne, v rámci platnej legislatívy je to najjednoduchší spôsob úpravy pozemkových a vlastníckych vzťahov rozdrobenej držby, ktorý už využili mnohé obce a ich obyvatelia v predchádzajúcom období na vyriešenie usporiadania vlastníckych pomerov k svojim nehnuteľnostiam.

Súbor na stiahnutie LudrovaMapa.pdf LudrovaMapa.pdf (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie Ortofoto.pdf Ortofoto.pdf (563.6 kB)

 
 

Železný hasič 2016Vytlačiť
 

DHZO Ludrová a obec Ludrová Vás pozývajú na tretí ročník medzinárodnej súťaže Železný hasič 2016 pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára

                         dňa 10. 09. 2016 o 900hod. na ihrisku OŠK LudrováŽelezný hasič


 
 

1.10.2016   od 12:00

Mitrove dni 2016.jpg

obec Ludrová

Mitrove dni v obci Ludrová

Obec Ludrová a OZ Ludrovská iniciatíva Vás pozýva na

III. ročník slávností spojených s ovčiarstvom a chovom oviec. Čaká Vás vystúpenie – Žiakov ZŠ a MŠ Ludrová, Členov klubu dôchodcov, speváckeho súboru Ostrô a spevákov Jožka a Filipa, vystúpenie fujaristov, FS Lúčan, FS Liptáčik a FS Liptov. Bohatý výber tradičných jedál a sprievodných programov, výstava zvoncov, odváranie syra, súťaž o najkrajšiu ovečku, vozenie na koňoch ....


 

dnes je: 31.8.2016

meniny má: Nora

Výber poplatkov za tuhý komunálny odpad

Výber poplatkov za tuhý komunálny odpad

webygroup
ÚvodÚvodná stránka