Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Webová stránka obce Ludrová

Základné informácie o obci

Obec Ludrová sa nachádza v ústí Ludrovskej doliny približne 4 km juho-východne od Ružomberka.
Je situovaná v smere sever – juh a obklopená menšími masívmi podhoria Nízkych Tatier.
Obec je východiskom do Ludrovskej doliny, ktorá končí pod vrcholom Salatína, ktorý  patri k najvyšším vrchom okresu Ružomberok.
foto obce


 

Pozvánka na benefičné podujatie

pozvánka na podujatie


 

Úradná tabuľa

Ako správne separovaťVytlačiť
 

leták


 
 

Projekt jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ)Vytlačiť
 

         V rámci výhľadu stavebného rozvoja obce s úmyslom čo najlepšie, časovo najrýchlejšie a finančne najvýhodnejšie usporiadať vlastníctvo k pozemkom určeným na výstavbu v lokalite  , ktorá je v územnom pláne obce navrhnutá k IBV , by sme chceli  predstaviť,  vysporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam spôsobom vypracovania projektu jednoduchých pozemkových úprav, ktoré sú právne  určené zákonom č.330/1991 Z.z.

     Na vysvetlenie celej problematiky reálneho stavu držby a stavu nehnuteľností   v skratke uvedieme dôvody pre realizáciu tohto zámeru.

Vlastníctvo k nehnuteľnostiam z dlhodobého delenia podielov na základe rôznych majetkoprávnych prevodov a hlavne dedičských rozhodnutí, kde po celé generácie sa podiel jedného vlastníka delil počtom zákonných dedičov, je v takom rozdrobenom stave, že vysporiadať nejaký pozemok do výlučného vlastníctva jedného vlastníka , je prakticky nemožné, príp. časovo zdĺhavé a finančne náročné. Je to dané tým, že jeden vlastník má v nehnuteľnosti určitý vlastnícky podiel, spoluvlastníci nemajú záujem o odpredaj svojej účasti, príp. spoluvlastníkom je osoba, ktorá už nežije, vlastníctvo nebolo prejednané pri dedičskom konaní, okruh dedičov nie je známy, alebo o osobe nikto nič nevie, pretože posledný zápis v titule nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti je datovaný na obdobie niekedy i viac ako  100 rokov späť. Taktiež tvar a hlavne šírky pozemkov , ich usporiadanie v teréne, kde vlastník má určitý podiel vo viacerých  parcelách nachádzajúcich sa na rôznych miestach v predmetnej lokalite,  nepridáva na vhodnosti pustiť sa do vysporiadania takéhoto pozemku.

     Projekt jednoduchých pozemkových úprav všetky tieto problémy rieši spôsobom ktorý je spravodlivý ku všetkým účastníkom, je časovo rýchly, finančne nenáročný oproti klasickému vysporiadaniu a prihliada na všetky oblasti využitia v dlhšom časovom horizonte.

   Ak celý tento proces zhrnieme, vlastník má na začiatku  evidované nehnuteľnosti v niekoľkých parcelách,  v rôznom podiele s niekoľkými spoluvlastníkmi (aj s neznámymi),  po ukončení JPÚ a zápise do katastra sa stáva samotným vlastníkom nehnuteľnosti, bez geometrických plánov, zmlúv a hlavne (tí ktorí si vysporiadavali nejaké nehnuteľnosti a poznajú zložitosť týchto úkonov) bez strateného času a problémov, ktoré sú súčasťou majetkoprávnych vzťahov. Taktiež hodnota nehnuteľností v podielovom spoluvlastníctve – terajší stav,  a pozemku ktorý vznikne zápisom pozemkových úprav, je vo výlučnom vlastníctve a má prijateľné stavebné rozmery,  je neporovnateľne odlišná.    

     V rámci geodetických prác je vykonané polohopisné a výškopisné zameranie, je vyhotovený elaborát „Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia“, „Plán spoločných zariadení a opatrení“. Všetky tieto zákonom a metodickým návodom stanovené požiadavky spracovaného diela budú slúžiť v období aj po ukončení pozemkových úprav pre následné projekčné práce inžinierskych stavieb v lokalite.

Výsledkom je lokalita komplexne pripravená na výstavbu, s pozemkami vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov , s navrhnutými cestami a v budúcnosti aj s možnosťou vybudovania inžinierskych sietí.

V predbežne navrhnutom obvode JPÚ tejto lokality,  o výmere cca 13 ha je združených 127 známych a 47 neznámych vlastníkov. Presná výmera, členenie vlastníkov a ich výmera nároku v novom stave bude upresnená až po určení, skutočnom zameraní a schválení obvodu projektu.  

Na celkové podrobnejšie vysvetlenie všetkých praktických činností by bolo vhodnejšie predstavenie spôsobu vykonania JPÚ s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností na zhromaždení účastníkov pozemkových úprav, ktoré zvolá Obecný úrad, ako jeden z garantov projektu.

Po odsúhlasení vlastníkov (formou ankety) , ktorí vlastnia nadpolovičnú výmeru pozemkov v navrhnutom obvode, Obecný úrad požiada správny orgán  Okresný úrad – odb. pozemkový a lesný,  o povolenie vykonania JPÚ.

    Účastníci, ktorých vzdialenosť, pracovné povinnosti,  choroba, príp. iná skutočnosť, ktorá by im bránila osobne sa zúčastňovať  na prerokovaní v rámci etáp PÚ, pokiaľ majú dôveru v osobe rodinného člena alebo známeho, aby takéhoto splnomocnili na zastupovanie v konaniach, na ktorých je potrebné sa zúčastniť a prejaviť svoju požiadavku. Týmto sa vyhnú v závere zbytočným neopodstatneným námietkam voči predloženému návrhu nového usporiadania pozemkov. Účastníkov ktorí sú neznámi, vo všetkých konaniach zastupuje Slovenský pozemkový fond.

       Momentálne, v rámci platnej legislatívy je to najjednoduchší spôsob úpravy pozemkových a vlastníckych vzťahov rozdrobenej držby, ktorý už využili mnohé obce a ich obyvatelia v predchádzajúcom období na vyriešenie usporiadania vlastníckych pomerov k svojim nehnuteľnostiam.

Súbor na stiahnutie LudrovaMapa.pdf LudrovaMapa.pdf (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie Ortofoto.pdf Ortofoto.pdf (563.6 kB)

 
 

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN OBCE LUDROVÁ - návrhVytlačiť
 


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

dnes je: 27.10.2016

meniny má: Sabína

webygroup
ÚvodÚvodná stránka